Leveringsvoorwaarden Onderhandelcoach

Algemene voorwaarden De Onderhandelcoach

 1. Algemeen.

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en opdrachten aan De Onderhandelcoach.

1.2 Op alle betrekkingen tussen De Onderhandelcoach en de opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing.

 

 1. BTW.

Alle tarieven zijn exclusief btw. Conform de belastingregels is een btw van 21% van toepassing.

 

 1. Betalingsvoorwaarden.

Het factuurbedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum bij De Onderhandelcoach overgemaakt te zijn, tenzij anders overeengekomen. Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft de opdrachtgever niet van de aangegane verplichtingen.

 

 1. Annulering.

Een door opdrachtgever en De Onderhandelcoach geaccordeerde overeenkomst kan niet eenzijdig door één van beide partijen geannuleerd worden. In de onderstaande gevallen van annulering door de opdrachtgever worden de volgende percentages van de in de betreffende overeenkomst genoemde bedragen in rekening gebracht:

 • Annulering c.q. uitstel tot en met 14 dagen voor aanvangsdatum van de eerste dag van de overeenkomst : 100% van het totale bedrag.
 • Annulering c.q. uitstel van de 15e tot en met de 30e dag voor aanvangsdatum van de eerste dag van de overeenkomst: 50% van het totale bedrag.
 • Annuleringen c.q. uitstel van 31 dagen of langer voor de aanvangsdatum van de eerste dag van de overeenkomst: 25% van het totale bedrag.

Annuleringen kunnen alleen schriftelijk worden doorgegeven (per post of e-mail). De dag waarop de schriftelijke annulering bij De Onderhandelcoach is ontvangen geldt als annuleringsdatum.

 

 1. Aanpassing van de tarieven.

Bij langlopende trajecten worden de tarieven per 1 januari aangepast conform het door het CPB vastgestelde CPI; tenzij anders overeengekomen in de onderhavige overeenkomst.

 

 1. Verblijfskosten.

De door deelnemers en trainers c.q. begeleiders gemaakte kosten betreffende verblijf in hotels, conferentieoorden enz. komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden rechtstreeks aan de opdrachtgever gefactureerd en vooraf vastgesteld.

 

 1. Afwijkende afspraken.

Alle schriftelijk vastgelegde afspraken welke afwijken van de bovenstaande voorwaarden, gaan vòòr op deze algemene voorwaarden.

 

 1. Eigendom.

Alle materialen t.b.v. de trainingen zijn eigendom van De Onderhandelcoach en mogen derhalve zonder schriftelijke toestemming van De Onderhandelcoach niet vermenigvuldigd en/of aan derden ter beschikking gesteld worden.

 

 1. Geheimhouding.

a) Alle informatie, die uit de samenwerking tussen De Onderhandelcoach en de opdrachtgever voortkomt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld door beide partijen.

b) Conform de gedragsregels rapporteert De Onderhandelcoach niet over individuele prestaties van deelnemers. De wetenschap dat men beoordeeld wordt, werkt remmend op de openheid en daarmee op het gewenste resultaat van de training. Juist als deelnemers hun zwakke kanten tonen, is het mogelijk aan verbetering daarvan te werken.

 

 1. overeenkomst

a) Overeenkomst: de schriftelijke afspraken tussen De Onderhandelcoach en de opdrachtgever.

b) Opdrachtgever: iedere natuurlijke en rechtspersoon die zich door De Onderhandelcoach laat adviseren en/of trainingen & coaching laat verzorgen en/of andere activiteiten laat uitvoeren.

c) in de overeenkomst wordt minimaal vastgelegd:

– naam van de opdrachtgever;

– omschrijving van de door De Onderhandelcoach uit te voeren werkzaamheden;

– data van uitvoering van de werkzaamheden;

– de betreffende bedragen en de betalingscondities.

d) de overeenkomst geldt vanaf het moment dat de overeenkomst door opdrachtgever is geaccordeerd en door De Onderhandelcoach is ontvangen.

Alle schriftelijk vastgelegde afspraken in de onderhavige overeenkomst welke afwijken van deze algemene voorwaarden, gaan voor op deze algemene voorwaarden.

 

 1. Verplichting van de opdrachtgever

a) Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke De Onderhandelcoach nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verstrekte opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.

b) Op verzoek van de opdrachtgever worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd.

 

 1. Uitvoering van de opdracht

a) De Onderhandelcoach bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht uitgevoerd wordt.

b) Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na instemming van De Onderhandelcoach.

c) De Onderhandelcoach kan na overleg met opdrachtgever, zonodig derden bij de uitvoering van de opdracht betrekken.

d) Opdrachtgever en De Onderhandelcoach selecteren in overleg een geschikte locatie.

e) De kosten van de locatie (huur en collectief gebruikte consumpties tijdens de duur van de training) zijn voor rekening van opdrachtgever; tenzij in de betreffende overeenkomst anders bepaald.

 

 1. Vervanging

a) Vervanging van deelnemer(s) is toegestaan mits de vervangende deelnemer(s) een vergelijkbare functie uitoefent (uitoefenen). Aan vervanging zijn in het algemeen geen kosten verbonden.

b) Bij vervanging van deelnemers dient de opdrachtgever De Onderhandelcoach hierover zo snel mogelijk, schriftelijk, te informeren.

c) Indien door overmacht onzerzijds een opdracht niet op de geplande data kan worden uitgevoerd, wordt de opdrachtgever hierover direct geïnformeerd. De Onderhandelcoach zal in overleg met opdrachtgever bepalen of De Onderhandelcoach een gelijkwaardige trainer / coach zal trachten in te zetten of dat nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding

 

 1. tarieven & kosten

De tarieven en bijkomende (materiaal)kosten, alsmede de betalingscondities, worden in de overeenkomst vastgelegd.

 

 1. Aansprakelijkheid

a) De Onderhandelcoach is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door De Onderhandelcoach van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het verrichten van werkzaamheden in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

b) De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat De Onderhandelcoach voor haar werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen.

c) Bij overeenkomsten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes weken.

d) Indien de opdrachtgever binnen 6 weken na het ontdekken van eventuele schade geen aansprakelijkheid heeft kenbaar gemaakt komen alle rechten te vervallen.

e) De Onderhandelcoach kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk en geestelijk letsel opgelopen tijdens de training op trainingslocatie.

 

16. Opschorting

Indien de opdrachtgever de factuur niet voldoet conform de betalingsvoorwaarden, behoudt De Onderhandelcoach zich het recht voor om de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat de opdrachtgever aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

Download leveringsvoorwaarden